آخرین بروزرسانی: 9 ماه پیش

ابوالقاسم حسنی صومعه

کارشناس حوزه IT-مدیر ویرا سیستم گیل-رابط پژوهش دبیرستان دور اول پسرانه سما رشت