درباره ما

یکی از دغدغه‌های بسیار بزرگ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی که نیاز به استفاده از خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند همواره پیدا کردن معتبرترین متخصص در این حوزه است.

سامانه NSRPro به منظور فراهم‌آوری بستری مطمئن جهت برقراری ارتباط بی واسطه مابین متخصصین دارای پروانه صلاحیت فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و افرادی که به هر شکل نیاز به تجهیزات و خدماتی در این حوزه دارند ایجاد گردیده است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این سامانه معرفی می‌شوند توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان متولی بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد احراز صلاحیت قرار گرفته و عملکرد فنی و تخصصیشان پیوسته مورد بررسی این سازمان قرار می‌گیرد. همچنین سازمان خود را موظف به برخورد جدی با هرگونه تخلف احتمالی گزارش شده با استفاده از بازوی نظارتی شورای انتظامی خود می‌داند.


فیلم آشنایی با بخش‌های مختلف سامانه: